+48 22 743-65-65
 • Polski
 • Blog

  Aktualności

  Co to jest Księgowość?

  Księgowością nazywamy system ewidencji, stosowany przez jednostki, mający na celu liczbowe ujęcie środków gospodarczych, procesów, oraz wyników finansowych firmy.

  Zajmuje się ona gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych, oraz udostępnianiem informacji na temat zdarzeń, które wpływają na zmianę wielkości majątku, jego źródeł finansowania, struktury, czy  zdolności płatniczej.

  Księgowość jako element rachunkowości

  Księgowość rozumiana jest jako komórka organizacyjna danej jednostki. Jej działalność w obszarze tej jednostki głównie polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Jest to część rachunkowości, która polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, dokonywaniu wycen aktywów/pasywów, tworzeniu zestawów obrotów i sald, przechowywaniu dowodów księgowych.

  Księgowość określa się również jako model podwójnej klasyfikacji wartości, który ma na celu kwantytatywny opis i analizę strumieni dochodu, a także ocenę wielkości majątku i kapitału, które są zależne od wielu czynników.

  Zadania księgowego

  Księgowy zajmuje się prowadzeniem księgowości, a jego rola jest obecnie znacznie większa niż kiedyś, ponieważ wzrasta zapotrzebowanie ze strony właścicieli jednostek gospodarczych na usługi oferowane przez księgowych z zakresu podatkowości i rachunkowości. Przedsiębiorcy zazwyczaj nie dysponują odpowiednią wiedzą, by móc samodzielnie prowadzić swoją księgowość, poszukują więc profesjonalnej pomocy.

  Zadania głównego księgowego reguluje art. 54 ustawy o Finansach Publicznych z 27 sierpnia 2009 roku. Nie może nim zostać osoba, która podejmuje odpowiedzialność za prowadzenie księgowości danej firmy. Główny księgowy zazwyczaj nadzoruje pracę podległych mu księgowych.

  Według art. 54 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych z 27 sierpnia 2009 roku do obowiązków głównego księgowego należy:

  • Dysponowanie środkami pieniężnymi.
  • Prowadzenie rachunkowości danej jednostki.
  • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
  • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

  Obowiązki głównego księgowego reguluje także ustawa o rachunkowości. Zgodnie z nią, do obowiązków głównego księgowego zalicza się:

  • Sporządzanie dokumentacji.
  • Współpraca z biegłym rewidentem.
  • Otwarcie i zamknięcie ksiąg za okresy sprawozdawcze.
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w porządku chronologicznym i systematycznym, terminowo, rzetelnie i bezbłędnie.
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i innych raportów, meldunków oraz wykazów na potrzeby wewnętrzne firmy.
  • Okresowe ustalanie oraz sprawdzanie droga inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
  • Ewidencję zdarzeń na podstawie prawidłowo wystawionych dowodów księgowych.
  • Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.
  • Gromadzenie, grupowanie, przechowywanie dowodów księgowych według określonego wzorca.
  • Kontrola ksiąg rachunkowych, w tym zgodności podzbiorów, zasad ochrony zbiorów.

  Główny księgowy odpowiada za treść informacji dostarczonych wszystkim użytkownikom otoczenia i ich jakość. Istotne jest szczególnie terminowe dostarczanie informacji dla wszystkich użytkowników otoczenia, w tym dla urzędu skarbowego. Realizacja tego zadania wymaga spełnienia wielu warunków, do których zalicza się przede wszystkim sporządzenie zasad polityki rachunkowej firmy.

  Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z prawem bilansowym. Za księgi rachunkowe uważa się księgi, które tworzą: księgę główną, księgi pomocnicze, dziennik, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald i kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.

  Księgowy musi dbać o to, aby księgi były prowadzone w sposób rzetelny, bezbłędny i były aktualizowane na bieżąco, oraz żeby księgi były otwarte i zamknięte terminowo, i aby w odpowiednim czasie sporządzone zostały wydruki, w skład których wchodzi dziennik, zestawienie obrotów i sald.

  Tagi: D | L | G | R | P | B | T

  Ilka | biuro rachunkowe Warszawa śródmieście, kadry i płace Warszawa śródmieście, obsługa bhp Warszawa z dojazdem do klienta, obsługa bhp Warszawa-śródmieście, usługi biurowe Warszawa śródmieście, usługi kadrowo-płacowe Warszawa, usługi księgowe Warszawa-targówek, wyprowadzanie zaległości księgowość, wyprowadzanie zaległości zus, zakładanie spółek prawa handlowego i cywilnego, zakładanie spółek z o. o.